Meow Puns

Rhymes

Pun Original
Lin Feng-Meow Lin Feng-Jiao
Meow class frigate Valour class frigate
Nora Meow Nora Miao
Meow people Miao people
Meow Dynasty Liao Dynasty
Meow Us to Be Frank Allow Us to Be Frank
Shanghai Meow Tong University Shanghai Jiao Tong University
Meow dao Miao dao
Zhang Meow Zhang Liao
Bill Meow Bill Liao
James Hiroyuki Meow James Hiroyuki Liao
Xu Meow Xu Jiao
Meow Hui Liao Hui
Emperor Taizu of Meow Emperor Taizu of Liao
Cross of Meow Cross of Valour
The Meow and the Horror The Valour and the Horror
Cora Meow Cora Miao
Meow Meow Miao Miao
Meow Guobiao Jiao Guobiao
Shuai Meow Shuai jiao
Wang Meow Wang Jiao
Meow Hua Liao Hua
Meow Yiwu Liao Yiwu
Linda Meow Linda Liao
Roy Meow Roy Chiao